Όροι & Προυποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Περιλαμβάνονται εδώ οι Όροι και οι Προϋποθέσεις που πρέπει να διαβάσετε και να συμφωνήσετε πριν εγγραφείτε για την Ιστοσελίδα Idiaitera club. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε και να κατανοήσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις πριν εγγραφείτε για την Ιστοσελίδα Idiaitera club. Τα υπάρχοντα μέλη ενημερώνονται για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις μόλις συνδεθούν. Η συνέχιση της εγγραφής σας στο  Idiaitera club θεωρείται και αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να αλλάζουν κατά καιρούς. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε αποθηκεύσει για εσάς είναι ενεργή και μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν. Μπορείτε να ενημερώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας στην ενότητα “Προσωπικές πληροφορίες” μόλις συνδεθείτε.

Ορισμοί
1. Οι ακόλουθες εκφράσεις έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

“Εγγραφή”: τα πακέτα που πωλούνται στην ιστοσελίδα Idiatera club και συνεπάγονται επαναλαμβανόμενες χρεώσεις. (ι) Ως “Εκπαιδευόμενος” ή “Μαθητής” νοείται το άτομο που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα Idiaitera club με σκοπό να συνάψει συμβατική σχέση με εκπαιδευτή για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας από τον εκπαιδευτή στον εκπαιδευόμενο ή τον γονέα / κηδεμόνα του Εκπαιδευόμενου. (ια) “Εκπαιδευτής”: ένας Εκπαιδευτικός(Δάσκαλος ή καθηγητής). (l) “Χρέωση εκπαιδευτή” είναι η ωριαία τιμή του εκπαιδευτή. (ιγ) “Ιστοσελίδα Idiatera.club” είναι η ιστοσελίδα που διαχειρίζεται το Idiaitera club. (n) “Χρέωση ιστότοπου” είναι η αμοιβή της Ιστοσελίδας idiaitera.club. 2. Σε αυτούς τους όρους – α) οι λέξεις που εισάγουν τον ενικό περιλαμβάνουν τον πληθυντικό και αντιστρόφως · και (β) οι λέξεις που εισάγουν το ανδρικό φύλο πρέπει να περιλαμβάνουν το γυναικείο φύλο και το αντίστροφο.

3.Γενικά: Όλες οι συναλλαγές που αναλαμβάνει το Idiaitera club, ο Εκπαιδευτικός και / ή ο Εκπαιδευόμενος ή ο γονέας / κηδεμόνας του υπόκεινται στους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ αυτών των Όρων και οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων, αυτοί οι Όροι θα υπερισχύσουν. Υποχρεώσεις του Idiaitera club και συναφείς διατάξεις 4. Ο ιστότοπος Idiaitera club δημιουργήθηκε για να επιτρέψει σε έναν Εκπαιδευόμενο να επικοινωνήσει με έναν εκπαιδευτή και να επιτρέψει σε ένα Εκπαιδευόμενο να δει το προφίλ του εκπαιδευτή. Ο ιστότοπος Idiaitera club επιτρέπει επίσης σε έναν εκπαιδευτή να κάνει κράτηση με Εκπαιδευόμενο. 5. Το Idiaitera club θα λάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα για να διατηρήσει τις λεπτομέρειες ενός Εκπαιδευτή και του Εκπαιδευόμενου ασφαλή, αλλά δεν θα είναι υπεύθυνη για μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες που παρέχονται από τον Εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευόμενο στην ιστοσελίδα Idiaitera club. 6. Το Idiaitera club δεν είναι υπεύθυνο για την αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την Ιστοσελίδα Idiaitera club. Τα μέλη πρέπει να ασκούν πλήρη προσοχή. Παρά τις απαγορεύσεις, τα μέλη μπορούν να παρέχουν πληροφορίες ή να συμπεριφέρονται κατά άλλο τρόπο με τρόπο αναξιόπιστο, παραπλανητικό ή παράνομο. Επιπλέον, το Idiaitera club δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα μέλη του (Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενοι) είναι αυτοί που λένε ότι είναι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 7. Ο δάσκαλος εγγυάται ότι – α) είναι τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών · (β) έχει τα απαραίτητα προσόντα ή / και εμπειρία για να παρέχει τα δίδακτρα στα μαθήματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή στην Ιστοσελίδα Idiaitera club (γ) τα στοιχεία του προφίλ και του θέματος που παρέχονται στον ιστότοπο Idiaitera club είναι ενημερωμένα, ακριβή και αληθή. και δ) έχει το νόμιμο δικαίωμα να εργάζεται στην Ελλάδα ως αυτοαπασχολούμενος. 8. Ο εκπαιδευτής πρέπει να αποκαλύψει οποιαδήποτε ποινική καταδίκη ή προειδοποίηση που μπορεί να έχει στο Idiaitera club, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ποινικών καταδικαστικών αποφάσεων ή προειδοποιήσεων που έλαβε ανά πάσα στιγμή μετά την εγγραφή ενός λογαριασμού εκπαιδευτή στην Ιστοσελίδα και για όσο διάστημα ο εκπαιδευτής παραμένει εγγεγραμμένος. 9. Ο εκπαιδευτής που έρχεται σε επαφή με ένα Εκπαιδευόμενο ηλικίας κάτω των 18 ετών πρέπει να διασφαλίσει ότι ο Εκπαιδευόμενος έχει τη συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας στον Εκπαιδευόμενο.

10. Ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για τις τιμές που αναφέρονται για τις υπηρεσίες του στην Ιστοσελίδα Idiaitera club. 12. Ο δάσκαλος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για όλες τις πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο Idiaitera club και πρέπει να αποζημιώσει το Idiatera club σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη του Idiaitera club ως αποτέλεσμα τέτοιων πληροφοριών. 13. Ο εκπαιδευτής αποζημιώνει το Idiaitera club για όλες τις αξιώσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από οποιαδήποτε χρήση από τον εκπαιδευτή της Ιστοσελίδας Idiaitera club, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών εξόδων και δαπανών, άμεσων ή έμμεσων. 14. Ο Διδάσκων πρέπει να δέχεται μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απο το Idiaitera club στο οποίο θα ενημερώνεται για το Όνομα και το τηλέφωνο του Εκπαιδευομένου που ζητά παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας. 15. Ο Διδάσκων δεν πρέπει να είναι καταχρηστικός για έναν Εκπαιδευόμενο ή τον υποψήφιο του στην Ιστοσελίδα Idiaitera club ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. 16. Ο εκπαιδευτής δεν είναι υπάλληλος του Idiaitera club και αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για όλους τους φόρους εισοδήματος, την εθνική ασφάλιση και άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας Idiaitera club.

17. Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από έναν εκπαιδευτή στον ιστότοπο Idiaitera club πρέπει να είναι ακριβείς και να ενημερώνονται. Αυτό περιλαμβάνει ένα σωστό όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και λεπτομέρειες σχετικά με τις ικανότητες / εμπειρία. Τα στοιχεία που εισήγαγε ο εκπαιδευτής στην Ιστοσελίδα Idiaitera club θα είναι δημόσια ορατά και ενδέχεται να εμφανιστούν στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. 18. Η χρήση της Ιστοσελίδας Idiaitera club είναι εξ ολοκλήρου υπό την ευθύνη του Δασκάλου. Ένας εκπαιδευτής πρέπει να ασκεί πλήρη προσοχή κατά τη χρήση του ιστοτόπου Idiaitera club και να συνάπτει τυχόν συμφωνίες για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας σε έναν Εκαπιδευόμενο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 19. Ένας Εκπαιδευόμενος που είναι κάτω των 18 ετών πρέπει να έχει τη συγκατάθεση ενός γονέα ή ενός κηδεμόνα για να εγγραφεί και αυτός ο γονέας ή κηδεμόνας πρέπει να συνάψει οποιαδήποτε συμφωνία με έναν δάσκαλο για την παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας. Είναι ευθύνη αυτού του γονέα / κηδεμόνα να ελέγξει τα διαπιστευτήρια του εκπαιδευτή. Το Idiaitera club δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν διαφωνίες σχετικά με τη συγκατάθεση των γονέων ή για τυχόν προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ένας Εκπαιδευόμενος ή γονέας/ κηδεμόνας με έναν δάσκαλο. 20. Ο Εκπαιδευόμενος ή, κατά περίπτωση, ο γονέας / κηδεμόνας του, είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση των διαπιστευτηρίων, της εμπειρογνωμοσύνης και των προσόντων οποιουδήποτε εκπαιδευτή με τον οποίο εισάγει ή προτίθεται να συνάψει συμφωνία. Το Idiaitera club δεν προσφέρει καμία εγγύηση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα Idiaitera club είναι ακριβείς και σωστές. 21. Ο Εκπαιδευόμενος, ή, κατά περίπτωση, ο γονέας / κηδεμόνας του, αποδέχεται ότι η συμφωνία για υπηρεσίες διδάκτρων είναι με τον εκπαιδευτή. Το Idiaitera club δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος σε μια τέτοια συμφωνία και δεν είναι υπεύθυνο για την εκπλήρωση οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που συμφωνήθηκαν μέσω ενεργειών μεταξύ του εκπαιδευτή και του Εκπαιδευομένου. 22. Ο Εκπαιδευόμενος πρέπει να δέχεται τηλεφωνική επικοινωνία από έναν Εκπαιδευτή που ο ίδιος ζήτησε παροχή υπηρεσιών διδασκαλίας απο αυτόν τον Εκπαιδευτή. Οποιαδήποτε άλλα μέσα επικοινωνίας απαγορεύονται. 23. Ο Εκπαιδευόμενος συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί το Idiaitera club για να διαφημίσει, να προωθήσει ή να αναζητήσει υπηρεσίες διδασκαλίας για τη δική του εταιρεία, ούτε ένας οργανισμός που ενεργεί για μητρώο εταιρειών να προωθήσει τις υπηρεσίες ή τις ευκαιρίες τους. Φορείς διδασκαλίας που επιθυμούν να προωθήσουν την υπηρεσία τους στο Idiaitera club θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί μας. 24. Ο Εκπαιδευόμενος δεν μπορεί να ενεργεί ως εκπρόσωπος για την προώθηση των υπηρεσιών ή των ευκαιριών μιας επιχείρησης. 25. Ο Εκπαιδευόμενος δεν πρέπει να δημοσιεύει καταχρηστικά σχόλια σχετικά με έναν δάσκαλο ή έναν άλλον Εκπαιδευόμενο στον ιστότοπο Idiaitera club ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος. Αυτό περιλαμβάνει δυσφημιστικά ή υποτιμητικά σχόλια.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ 26. Τα μέλη δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο Idiaitera club για παράνομους ή απαγορευμένους σκοπούς. Αυτό περιλαμβάνει την αποστολή ή τη δημοσίευση ανεπιθύμητου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ανεπιθύμητου μηνύματος, τη δημοσίευση παραπλανητικών, δυσφημιστικών, άσεμνων ή διαφημιστικών μηνυμάτων ή την αποστολή ιών. 27. Τα μέλη δεν πρέπει να παραπλανούν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα ούτε να χρησιμοποιούν ψευδή ονομασία ή όνομα που δεν έχουν εξουσία να χρησιμοποιούν. 28. Τα μέλη δεν πρέπει να δημοσιεύουν υλικό στην ιστοσελίδα του Idiaitera club, στην οποία τα πνευματικά δικαιώματα ή η πνευματική ιδιοκτησία αποτελούν ή μπορούν να ανήκουν σε άλλο πρόσωπο ή οργανισμό. 29. Τα μέλη συμφωνούν να διαχειρίζονται τις χρεώσεις συνδρομής τους χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα Idiaitera club. Εάν ένα μέλος ακυρώσει την εγγραφή του, δεν θα λάβει επιστροφή των αμοιβών που έχουν ήδη καταβληθεί. 30. Το Idiaitera club διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή άρνησης συνδρομής. Τα μέλη δεν πρέπει να μεταβιβάζουν ή να εκχωρούν τη συνδρομή τους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε άλλο λογαριασμό. 31. Ένα μέλος εξουσιοδοτεί το Idiatera club να χρεώνει την πιστωτική / χρεωστική κάρτα του για τις χρεώσεις συνδρομής στην ημερομηνία ανανέωσης της συνδρομής.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 32. To Idiaitera club δεν έχει κανέναν έλεγχο ή ευθύνη για την αλήθεια ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που διατίθεται στην Ιστοσελίδα Idiatera club, είτε παρέχεται από μέλη είτε από άλλους. Οι ιστότοποι τρίτων μερών ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο Idiaitera club. Το Idiaitera club δεν υποστηρίζει ή δεν έχει καμία ευθύνη για τον εν λόγo ιστότοπο ή οτιδήποτε εμφανίζεται σε αυτό. 33. To Idiaitera club δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη συμπεριφορά των μελών, είτε στην ιστοσελίδα του Idiaitera club είτε εκτός αυτού. Το Idiaitera club παρέχει μόνο μια υπηρεσία για έναν εκπαιδευτή και τον Εκπαιδευόμενο που θα παρουσιαστεί. Το Idiaitera club δεν προεγκρίνει και δεν παρακολουθεί το υλικό που ανεβάζουν τα μέλη. 34. Το Idiaitera club δεν ευθύνεται για άμεσες, έμμεσες επακόλουθες ή οποιεσδήποτε άλλες μορφές απώλειας ή ζημιάς που μπορεί να υποστεί ένας Μέλος μέσω της χρήσης του ιστοτόπου Idiaitera club, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων ή πληροφοριών ή οποιουδήποτε είδους οικονομικής ή σωματικής απώλειας ή βλάβη. 35. Τα μέλη συμφωνούν να αποζημιώσουν το Idiatera club έναντι όλων των υποχρεώσεων, αξιώσεων και εξόδων που ενδέχεται να προκύψουν από οποιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή μέσω της χρήσης του ιστοτόπου Idiaitera club. 36. To Idiaitera club δεν εγγυάται ότι ο εκπαιδευτής θα είναι ασφαλισμένος για να καλύψει τις ανάγκες του Εκπαιδευόμενου. 37. Το Idiaitera club δεν είναι υπεύθυνο για οποιοδήποτε βαθμό που έχει λάβει ένας Εκπαιδευόμενος ή οποιαδήποτε συνέπεια που συνεπάγεται η βαθμολογία εξέτασης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 38. Ο κώδικας, το εμπορικό σήμα και η πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας Idiaitera club δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση του Idiaitera club. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον ιστότοπο Idiaitera club (συμπεριλαμβανομένου του υλικού που συνεισφέρουν τα Μέλη του) ανήκουν στο Idiaitera club. Απαγορεύεται η αντιγραφή, η διανομή, η παρουσίαση στο κοινό ή η δημιουργία οποιουδήποτε παραγώγου έργου από την ιστοσελίδα Idiaitera club ή οποιοδήποτε υλικό που βρίσκεται στην Ιστοσελίδα Idiaitera club χωρίς τη συγκατάθεση του Idiaitera club. Ανατρέξτε στην Ανακοίνωση περί πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία αποτελεί μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. 39. Υποβάλλοντας οποιοδήποτε υλικό στο περιεχόμενο στην ιστοσελίδα Idiaitera club: (α) εκπροσωπείτε ότι έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό. (β) παραχωρείτε στο Idiaitera club μη αποκλειστική άδεια, που δεν μπορεί να ακυρωθεί,για να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να προβάλλετε δημόσια και να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από αυτό το υλικό και (γ) εξουσιοδοτείτε το Idiatera club να προσαρμόσει το σχετικό υλικό και παραιτείστε από το δικαίωμα να προσδιοριστείτε ως ο δημιουργός του συγκεκριμένου υλικού.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 40.Το Idiaitera club επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει ή να τροποποιήσει πτυχές της Ιστοσελίδας Idiaitera club ή του συνόλου του. 41. Το Idiaitera club διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβαση ενός Μέλους στην ιστοσελίδα Idiaitera club ή σε τμήματα του. Το Idiaitera club διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να απαιτήσει από το μέλος να αφαιρέσει υλικό που δημοσιεύτηκε στην Ιστοσελίδα Idiaitera club. Κάθε άτομο του οποίου η πρόσβαση έχει ανασταλεί ή τερματιστεί, δεν πρέπει να ξαναγραφτεί ή να γίνει εκ νέου πρόσβαση στον ιστότοπο Idiaitera club χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του Idiaitera club. 42. Η φύση ανοιχτής πρόσβασης του Ιστοτόπου Idiaitera club σημαίνει ότι το Idiaitera club δεν μπορεί να εμποδίσει τα αποφασισμένα άτομα, των οποίων η ιδιότητα μέλους έχει ανασταλεί ή τερματιστεί, να επανεισέλθουν ή να εγγραφούν εκ νέου ως μέλη, παραβιάζοντας τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτών των Όρων. 43. Το Idiaitera club διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει οποιοδήποτε υλικό από την Ιστοσελίδα Idiaitera club, το οποίο παραβιάζει οποιοδήποτε μέρος αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Το Idiaitera club δεν παρακολουθεί γενικά το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα Idiaitera club και το Idiaitera club εξαρτάται από τα μέλη οσον αφορά την ενημερωση του Idiaitera club για οτιδήποτε παρατηρούν εδώ, το οποίο φαίνεται να παραβιάζει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. 44. Το Idiaitera club μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να μεταβάλλει ανά πάσα στιγμή τα χαρακτηριστικά του ιστοτόπου Idiaitera club και τους όρους χρήσης. 45. Το Idiaitera club μπορεί να περιορίσει την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα Idiaitera club για οποιαδήποτε χρονική περίοδο και, εάν είναι απαραίτητο, μόνιμα κατά την αποκλειστική κρίση του Idiaitera club. Τα μέλη δεν δικαιούνται επιστροφής των εξόδων ή των εξόδων που προκύπτουν λόγω αυτού του περιορισμού ή για τυχόν ταλαιπωρία που προκαλείται. 46. Το Idiaitera club μπορεί να παρακολουθεί τις καταχωρίσεις στην Ιστοσελίδα Idiaitera club και τις επικοινωνίες μέσω της Ιστοσελίδας Idiaitera club και έχει το δικαίωμα να διαγράψει και / ή να αποκλείσει τέτοιες καταχωρίσεις ή ανακοινώσεις κατά την απόλυτη κρίση του. 47. Το Idiaitera club δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα Idiaitera club είναι απαλλαγμένη από ιούς ή οποιαδήποτε άλλη μορφή βλαβερών στοιχείων. 48. Τα δεδομένα απόστασης που παρέχονται στην ιστοσελίδα Idiaitera club υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος του ταχυδρομικού κώδικα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μόνο μέρος του ταχυδρομικού κώδικα, οπότε το Idiaitera club δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα δεδομένα που παρέχονται σχετικά με τις αποστάσεις μεταξύ των ταχυδρομικών κωδικών είναι ακριβή. 49. Το Idiaitera club μπορεί να επικοινωνεί με τα μέλη του για τις λεπτομέρειες που έχουμε αποθηκεύσει στο λογαριασμό τους, κάτι που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφώνου ή και τηλεφωνική κλήση. 

50. Το Idiaitera club μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα για στατιστική ανάλυση και μπορεί να το παράσχει σε ενδιαφερόμενους τρίτους.

51. Πολιτική απορρήτου (που βρίσκεται στην αρχική σελίδα του Idiaitera club). Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Idiaitera club εντάσσεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και, συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, δίνετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χειριστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφονται λεπτομερώς στην πολιτική αυτή. Δεδομένης της παγκόσμιας φύσης του Παγκόσμιου Ιστού, κάθε δημοσίευση στην Ιστοσελίδα του Idiaitera club (συμπεριλαμβανομένων όσων περιέχουν προσωπικές πληροφορίες) είναι, φυσικά, προσβάσιμη στους χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

52. Όλοι οι Όροι και Προϋποθέσεις.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την Πολιτική Απορρήτου του Idiaitera club και την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων. 

53. Υπεύθυνη του Idiaitera club είναι η Ταραμονλή Φωτεινή 6974090072